aktualności

Migracja Banku w Głowaczowie

Bank Spółdzielczy w Białobrzegach  

Szanowni Państwo

Z uwagi na proces  migracji systemów baz danych (proces łączenia Banku Spółdzielczego w Białobrzegach z Bankiem Spółdzielczym
w Głowaczowie:

 • Oddział w Głowaczowie 
 • Filia w Grabowie nad Pilicą

w dniu  17 luty 2023 r. (piątek) będą czynne do godziny 12:00.

W związku z powyższym w dniu 17 lutego 2023 r. od godziny 12:00 (piątek) do dnia 20.02.2023 r. do godziny 07:00 (poniedziałek)

Bankowość elektroniczna (Internet Banking) i  Bankomaty Banku będą niedostępne.

Za utrudnienia przepraszamy.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Białobrzegach

aktualności

Informacja RODO

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, że w dniu 2 stycznia 2023 roku nastąpiło połączenie Banku Spółdzielczego w Głowaczowie (Bank przejmowany) z Bankiem Spółdzielczym w Białobrzegach (Bank przejmujący). Podstawę połączenia stanowiły: Uchwała Nr 22/2022 zebrania przedstawicieli Banku Spółdzielczego Białobrzegach z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie połączenia Banku Spółdzielczego w Głowaczowie jako Banku Przejmowanego z Bankiem Spółdzielczym w Białobrzegach jako bankiem przejmującym; Uchwała Nr 16/2022 zebrania przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Głowaczowie z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie połączenia Banku Spółdzielczego w Głowaczowie jako Banku Przejmowanego z Bankiem Spółdzielczym w Białobrzegach jako Bankiem Przejmującym oraz Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 października 2022 roku DBS-DBSZ4.724.5.2022.MB, w przedmiocie zgody na połączenie. 

Połączenie nastąpiło w trybie art. 96 Prawa spółdzielczego, a w jego skutek majątek spółdzielni przejętej przeszedł na spółdzielnię przejmującą (jako następcę prawnego), zaś wierzyciele i dłużnicy pierwszej stali się wierzycielami i dłużnikami drugiej – doszło do sukcesji generalnej (uniwersalnej). Bank Spółdzielczy w Głowaczowie został wykreślony z rejestru KRS.

Wobec powyższego, Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Banku Spółdzielczy z siedzibą w Głowaczowie, adres:  ul. Bankowa 1, 26-903 Głowaczów zwany dalej „Bankiem Przejmowanym”, zostaje Bank Spółdzielczy w Białobrzegach z siedzibą w Białobrzegach, adres: 26-800 Białobrzegi, ul. Szkolna 6, zwany dalej „Bankiem Przejmującym”.

Poniżej znajduje się :

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W MYŚL OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH TZW. RODO

W związku z realizacją obowiązków wynikających z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (dalej: RODO), Bank Spółdzielczy w Białobrzegach przedstawia informację o przetwarzaniu danych osobowych dotyczących następującej kategorii osób fizycznych:

 1. klientów,
 2. pełnomocników lub reprezentantów klientów,
 3. osób kontaktujących się z bankiem w jakichkolwiek sprawach,
 4. osób odwiedzających siedzibę lub oddziały Banku,
 5. osób działających w imieniu kontrahentów świadczących usługi na rzecz Banku,
 6. członków Banku.

I. Administrator

Administratorem danych jest Bank Spółdzielczy w Białobrzegach,  adres: ul. Szkolna 6, 26-800 Białobrzegi (Bank). Bankowi nadano numer statystyczny REGON 000497325, telefon kontaktowy +48 48 613- 27-85 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy), email: sekretariat@poczta.bsbialobrzegi.pl,  lub pisemnie na adres: ul. Szkolna 6, 26-800 Białobrzegi.

II. Inspektor Ochrony Danych

W Banku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Pan Karol Sadurski, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@poczta.bsbialobrzegi.pl lub pisemnie (na adres siedziby Banku). Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

III. Kategorie danych osobowych

Bank przetwarza następujące kategorie danych:

 1. dane identyfikacyjne,
 2. dane kontaktowe,
 3. dane adresowe,
 4. dane finansowe,
 5. identyfikatory,
 6. dane dotyczące stanu cywilnego i sytuacji rodzinnej,
 7. dane dotyczące działalności zawodowej lub gospodarczej,
 8. dane z nagrań audio lub audiowizualnych,
 9. dane techniczne i dotyczące wyszukiwania na stronie internetowej.

IV. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Bank w następujących celach:

 1. wykonywania czynności bankowych, a w szczególności w celu podjęcia niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy z Bankiem oraz podjęciem przez Bank działań, na żądanie klienta lub osób reprezentujących klienta, przed zawarciem umowy, a dodatkowo w odniesieniu do umów o produkty o charakterze kredytowym w celu oceny zdolności kredytowej i analizą ryzyka kredytowego – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. b) lub 6 ust. 1 lit. c)lub art. 6 ust. 1 lit. f)RODO,
 2. statystycznych i analiz, których wynikiem nie są dane osobowe i wynik ten nie służy za podstawę podejmowania decyzji dotyczących konkretnej osoby fizycznej – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes Banku wynikający z przepisów Prawa bankowego, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 3. stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod, o których mowa w art. 105a ust. 4 Prawa bankowego – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 4. w zakresie przetwarzania w celach statystycznych i raportowania wewnętrznego – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 5. promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Bank w trakcie obowiązywania umowy – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Bank, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 6. promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Bank po rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od umowy – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest zgoda osoby, której dane dotyczą, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 7. ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Bank, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 8. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Banku w związku z prowadzeniem działalności bankowej oraz w związku z realizacją umowy – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO; statystycznych i raportowania wewnętrznego – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 9. realizacji zadań wynikających z faktu posiadania statusu Banku, w szczególności w stosunku do członków banku spółdzielczego – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. c) lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 10. zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Banku oraz usług elektronicznych świadczonych przez Bank, w tym bezpieczne i prawidłowe wyświetlanie stron internetowych lub komunikowania się przez te strony – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 11. przeprowadzenia, jeszcze przed zawarciem umowy, oceny odpowiedniości i adekwatności usług i instrumentów finansowych w ramach oferowania klientom instrumentów finansowych oraz świadczenia usług inwestycyjnych – jeżeli charakter zawieranej umowy z Bankiem wymaga dokonania takiej oceny – podstawę prawną stanowią przepisy o obrocie instrumentami finansowymi oraz właściwe przepisy wykonawcze, w tym zakresie Bank może dokonywać profilowania – w szczególności w celu sprawdzenia wiedzy i doświadczenia klienta w zakresie usług inwestycyjnych i usług finansowych oraz w celu zapewnienia zgodności produktów i usług z potrzebami i celami – podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 12. wykonywania obowiązków wynikających z prawa podatkowego, prawa spółek oraz przepisów prawa dotyczących obrotu instrumentami finansowymi, przepisów o rachunkowości lub archiwizacji, przepisów, które dotyczą przeciwdziałania czynom zabronionym przez prawo lub nakładających obowiązki w celu zachowania bezpieczeństwa transakcji wykonując w tym zakresie obowiązki identyfikacji i weryfikacji lub monitorowania stosunków gospodarczych (np. przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu lub przepisów dotyczących bezpieczeństwa usług płatniczych) – podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 13. wykonywania obowiązków, zaleceń lub rekomendacji wydanych przez uprawnione organy lub instytucje – podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 14. zapewnienia bezpieczeństwa osób (przede wszystkim Klientów oraz pracowników) i mienia Banku. Dotyczy to również monitoringu placówek Banku – z zachowaniem prywatności i godności osób – podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 15. zapewnienia bezpieczeństwa środków i transakcji, które nie wynika z obowiązków nałożonych przepisami prawa, a z zasad i polityk przyjętych przez Bank – podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 16. zawarcia i wykonania umów z osobami reprezentującymi klientów lub kontrahentów – podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 17. rozpatrzenia reklamacji, wniosków oraz odwołań od decyzji Banku – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. b) lub 6 ust. 1 lit. c)lub art. 6 ust. 1 lit. f)RODO.

V. Informacja o okresach przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania danych zależy od celu, w jakim zostały zebrane i są przetwarzane lub od przepisów prawa lub zgód i innych oświadczeń osób których dane dotyczą. Zasadniczy okres przetwarzania danych nie przekracza okresu archiwizacji dokumentacji, który wynosi 6 (sześć) lat, z tym, że okres ten kończy się z upływem ostatniego dnia roku kalendarzowego, chyba, że przepisy prawa przewidują inny okres. Poniżej wskazujemy główne cele i odpowiadające im okresy przetwarzania danych. Informacje o pozostałych okresach przetwarzania danych przekazywane są w odrębnych klauzulach informacyjnych dedykowanych poszczególnym celom przetwarzania.

Bank będzie przechowywał dane osobowe:

 1. w związku z zawarciem umowy i w celu jej realizacji – przez okres obowiązywania umowy, a następnie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, jak również przez okres niezbędny do ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami,
 2. dla celów wykonywania czynności bankowych, w szczególności dokonywania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego – przez okres trwania Pani/Pana zobowiązania, a po jego wygaśnięciu – tylko w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody lub spełnienia warunków, o których mowa w art. 105a ust. 3 Prawa bankowego, przy czym w żadnym wypadku nie dłużej niż przez okres 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania,
 3. dla celów statystycznych i analiz – przez okres trwania zobowiązania oraz przez okres 12 lat od wygaśnięcia zobowiązania,
 4. w zakresie przetwarzania dla celów statystycznych i raportowania wewnętrznego – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu Banku stanowiącego podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu,
 5. w zakresie promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Bank w trakcie trwania umowy – do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu,
 6. w zakresie promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Bank po rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od umowy – do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody,
 7. w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu,
 8. dane osobowe członka Banku przechowywane będą przez okres w którym posiada on status członka banku i korzystania z przysługujących praw i obowiązków, a po upływie tego okresu przez okres niezbędny do określenia, ustalenia lub dochodzenia roszczeń, nie dłużej niż jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do rozliczenia kosztów i przyznanych należności ich okres przechowywania będzie wynosił 5 lat ze względu na rozliczenie zobowiązań publicznoprawnych wynikających z przepisów podatkowych,
 9. w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Banku – przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują bankom przechowywanie dokumentacji i wypełnianie względem Pani/Pana obowiązków z nich wynikających,
 10. w zakresie przetwarzania w celach statystycznych i raportowania wewnętrznego – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Banku stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu.

VI. Informacja o odbiorcach danych osobowych

Dane są przeznaczone dla Banku oraz mogą być przekazane następującym odbiorcom:

 1. podmiotom i organom, którym Bank jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom lub organom uprawnionym do otrzymania od Banku danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie, Narodowy Bank Polski, Komisja Nadzoru Finansowego, Spółdzielczy System Ochrony SGB),
 2. podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonywania zawartych z osobą, której dane dotyczą umów, w tym Krajowej Izbie Rozliczeniowej S.A., VISA, Mastercard, Fiserv Polska S.A.,
 3. biurom informacji gospodarczej, działającym na podstawie przepisów ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, na podstawie przepisów tej ustawy (np. Krajowy Rejestr Długów S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie),
 4. podmiotom przetwarzającym dane osobowe osoby, której dane dotyczą w imieniu i na rzecz Banku w związku z dostarczanymi usługami na podstawie zawartych z Bankiem odpowiednich umów,
 5. podmiotom powiązanym działającym w ramach Spółdzielczej Grupy Bankowej,
 6. podmiotom wspierającym Bank w procesach biznesowych i w czynnościach bankowych.

Dostęp do danych członka Banku mogą mieć następujący odbiorcy danych:

 1. upoważnieni pracownicy Administratora i członkowie jego organów oraz usługodawcy i ich upoważnieni pracownicy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora w związku z prowadzoną działalnością, w szczególności podmioty obsługujące systemy informatyczne, wykonujące usługi audytorskie, doradcze, prawne,
 2. podmioty i organy administracji publicznej, którym Bank jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 3. podmioty uczestniczące w procesach związanych z działalnością bankową oraz  pełnieniem funkcji członka Banku.  

VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Profilowanie należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych cech osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. W zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy z Bankiem bądź wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Banku, dane osobowe osoby, której dane dotyczą mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, co może się wiązać ze zautomatyzowanym podjęciem decyzji, w tym profilowaniem. Tego rodzaju przypadki mogą wystąpić w następujących sytuacjach:

 1. dokonywaniu oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu; ocena dokonywana jest na podstawie danych zadeklarowanych w dokumentach przedstawionych przy złożeniu dyspozycji lub zlecenia przeprowadzenia transakcji albo przy zawieraniu umowy w oparciu o ustalone kryteria (rodzaju klienta, obszaru geograficznego, przeznaczenia rachunku, rodzaju produktów, usług i sposobów ich dystrybucji, poziomu wartości majątkowych deponowanych przez klienta lub wartości przeprowadzonych transakcji, celu, regularności lub czasu trwania stosunków gospodarczych); konsekwencją dokonania oceny może być automatyczne zakwalifikowanie do grupy ryzyka, gdzie kwalifikacja do grupy nieakceptowanego ryzyka może skutkować blokadą i nienawiązaniem relacji; skutkiem ewentualnego stwierdzenia uzasadnionych podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu jest zgłoszenie takiej transakcji do odpowiednich organów państwowych lub możliwość wypowiedzenia umowy;
 2. w uzasadnionych przypadkach możliwe jest podjęcie wobec osoby, której dane dotyczą zautomatyzowanej decyzji o odmowie wykonania transakcji płatniczej w przypadku podejrzenia, iż została zainicjowana przez osobę nieuprawnioną; identyfikacja takich przypadków odbywa się na podstawie profilowania ustalonego według kryteriów związanych z cechami Pani/Pana transakcji, w tym kwoty transakcji, miejsca inicjowania transakcji, sposobu jej autoryzowania.

VIII. Prawa osoby, której dane dotyczą

Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Banku z następujących praw:

 1. prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii (art. 15 RODO),
 2. prawo do żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),
 3. prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
 4. prawa do przenoszenia danych, w przypadku gdy podstawą ich przetwarzania jest udzielona zgoda osoby, której dane dotyczą lub zawarta umowa będąca podstawą przetwarzania, a dane te przetwarzane są w sposób automatycznych (art 20 RODO). W takiej sytuacji osoba ma prawo do otrzymania od Banku tych danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo żądania bezpośredniego przeniesienia tych danych przez Bank innemu Administratorowi o ile jest to technicznie możliwe.
 5. prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO, w szczególności gdy podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora,
 6. prawa do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podawania przyczyn i bez wpływu na zgodność z przetwarzaniem którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest udzielona zgoda na ich przetwarzanie,
 7. prawa wniesienia skargi na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

IX. Źródło pochodzenia danych

Dane pochodzą z „Banku Przejmowanego”  a pozyskane zostały w następujące sposoby:

Najczęściej dane osobowe pochodzą bezpośrednio od Państwa.

Niektóre jednak dane mogą pochodzić z innych źródeł np. z biur informacji gospodarczej, Biura Informacji Kredytowej S.A., Związku Banków Polskich, Systemu Elektronicznego Ksiąg Wieczystych, od podmiotów, którym udzielili Państwo zgody na ich przekazanie, od osób reprezentujących Państwa na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, przedsiębiorców, pracodawców, w tym stron umów zawieranych z Bankiem.

Niektóre dane przedsiębiorców Bank pozyskuje ze źródeł publicznych: z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Dane osób reprezentujących przedsiębiorców lub też działających w inny sposób na ich rzecz pozyskiwane są zarówno od przedsiębiorców, jak i z wyżej wymienionych źródeł.         

X. Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego

Bank w przypadkach uzasadnionych i koniecznych, w celu wykonania umowy (np. realizacji Pani/Pana dyspozycji związanych z umową), a także w przypadkach, gdy transfer danych osobowych jest konieczny przekaże Pani/Pana dane osobowe do organizacji międzynarodowych (np. SWIFT) lub udostępni Pani/Pana dane osobowe podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

XI. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest konieczne dla rozpatrzenia wniosku o produkt oferowany przez Bank, zawarcia i realizacji umowy, ustawowo określonych uprawnień i obowiązków Banku związanych z wykonywaniem czynności bankowych oraz świadczenia usług przez Bank, w tym usług elektronicznych, marketingowych, informacyjnych i tak np. w przypadku rozpatrzenia wniosku o produkt oferowany przez Bank lub usługę świadczoną przez Bank, niepodanie danych skutkuje tym, że Bank nie będzie miał możliwości rozpatrzenia wniosku o produkt oferowany przez Bank lub usługę świadczoną przez Bank i zmuszony będzie odmówić świadczenia współpracy.

W zakresie w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie Państwa zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Podanie danych osobowych jest niezbędne, aby posiadać status członka Banku oraz wykonywać związane z tym prawa i obowiązki. Podanie danych wynika z przepisów prawa. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości uzyskania statusu członka Banku. 

Aby Bank mógł spełnić swoje obowiązki wynikające m.in. z przepisów RODO lub w ramach realizacji czynności bankowych wymagane jest dostarczenie Bankowi niezbędnych informacji i dokumentacji oraz niezwłocznego powiadomienia Banku o wszelkich zmianach.

Jeśli Państwo nie dostarczą Bankowi niezbędnych informacji i dokumentów, Bank nie będzie mógł zawrzeć z Państwem ani realizować umów oraz prowadzić Państwa obsługi.

aktualności

Łączenie Banków !

Proces łączenia

Banku Spółdzielczego w Białobrzegach

z Bankiem Spółdzielczym w Głowaczowie

Zarząd Banku Spółdzielczego w Białobrzegach informuje, iżw związku z podjętą:

 1. Uchwałą Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Głowaczowie  nr 16/2022  z dnia 27.06.2022 roku, w sprawie połączenia Banku Spółdzielczego w Głowaczowie jako „Banku Przejmowanego” z Bankiem Spółdzielczym w Białobrzegach z siedzibą w Białobrzegach, adres: 26-800 Białobrzegi, ul. Szkolna 6, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000239710 jako „Bankiem Przejmującym”, oraz
 2. Uchwałą Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Białobrzegach nr 22/2022  z dnia 30.06.2022 roku, w sprawie połączenia  Banku Spółdzielczego w Głowaczowie jako „Banku Przejmowanego” z Bankiem Spółdzielczym w Białobrzegach jako „Bankiem Przejmującym”.

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Białobrzegach  oraz Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Głowaczowie  wyraziło zgodę na połączenie Banku Spółdzielczego w Białobrzegach jako „Banku Przejmującego” z Bankiem Spółdzielczym w Głowaczowie jako „Bankiem Przejmowanym” na warunkach uzgodnionych w Porozumieniu łączeniowym z dnia 25 maja 2022 r.

Decyzję o połączeniu Banków zatwierdziła Komisja Nadzoru Finansowego.

Proces  łączenia Banków  został zakończony wpisem do Krajowego Sądu Rejestrowego w dniu 02 stycznia 2023 roku, oba Banki działają jako Bank Spółdzielczy w Białobrzegach, tworząc silną kapitałowo i wyposażoną w bardzo nowoczesne narzędzia technologiczne instytucję finansową, wspierającą rozwój lokalnych społeczności.

Podkreślamy, że integracja nie nakłada na Klientów obu banków żadnych dodatkowych obowiązków. Numery Państwa rachunków bankowych pozostają takie same, podobnie jak i wszystkie loginy i hasła do bankowości internetowej czy karty płatnicze.

Na wszystkie pytania związane z procesem łączenia  odpowiedzą  pracownicy Banku.  W toku kolejnych działań związanych z połączeniem obu banków, najważniejsze informacje będziemy przekazywali na naszych stronach internetowych oraz w serwisie bankowości internetowej.

Zachęcamy do bezpośrednich kontaktów z Bankiem i serdecznie dziękujemy za Państwa zaufanie. Jesteśmy pewni, że po połączeniu będziemy mogli przedstawić naszym dotychczasowym i potencjalnym Klientom szeroką i nowoczesną ofertę produktową.

Szczegółowe informacje dla Klientów na temat efektów tej zmiany dostępne są w placówkach Banku.

aktualności

Wakacje Kredytowe 2022r.

BANK SPÓŁDZIELCZY

W GŁOWACZOWIE

Czy wiesz, że od dnia 1 sierpnia 2022 r. możesz zawieścić spłatę rat kredytu hipotecznego i skorzystać                                            z tzw. „ustawowych wakacji kredytowych”? Szczegóły poniżej.

Na mocy ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (dalej „Ustawa”) przysługuje Ci prawo do złożenia wniosku o zawieszenie spłaty rat Twojego kredytu hipotecznego, jeśli:

 • posiadasz w Banku kredyt udzielony w walucie polskiej,
 • zawarłeś umowę przed dniem 1 lipca 2022 r., a termin jej zakończenia przypada po upływie 6 miesięcy od tej daty,
 • wraz z wnioskiem złożysz oświadczenie, że zawieszenie dotyczy umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

Wówczas Bank:

 • od dnia wpływu Twojego wniosku do Banku, w okresie zawieszenia spłaty rat kredytu, nie będzie pobierał płatności wynikających z Twojej umowy o kredyt, tj. rat kapitałowo-odsetkowych oraz pozostałych opłat i prowizji wynikających z umowy, z wyjątkiem powiązanych z nią opłat z tytułu ubezpieczeń na życie, ubezpieczeń na mieszkanie,
 • w terminie 21 dni od dnia wpływu wniosku poinformuje Cię o otrzymaniu wniosku oraz o jego zrealizowaniu,
 • po ustaniu okresu zawieszenia spłaty rat kredytu wyśle do Ciebie aktualny harmonogram jego spłaty,
 • nie pobierze żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie Twojego wniosku,
 • przekaże do Biura Informacji Kredytowej S.A. dane o zawieszeniu spłaty rat Twojego kredytu i wydłużonym okresie kredytowania, powstałym w wyniku tego zawieszenia.

Informacje dotyczące wniosku o zawieszenie spłaty kredytu:

 • wniosek przysługuje wyłącznie w stosunku do jednej umowy o kredyt hipoteczny, zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy; konieczne jest złożenie wraz z wnioskiem oświadczenia, że dotyczy on umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy (oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń),
 • jeśli jesteś współkredytobiorcą, taki wniosek możesz złożyć samodzielnie, wystarczy, że poinformujesz o tym pozostałych współkredytobiorców w takim przypadku oświadczenie, że wniosek dotyczy nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, składa ten z Was, który spełnia ten warunek,
 • wniosek możesz złożyć:
 • pisemnie– osobiście w Oddziale Banku lub przesyłką pocztową albo
 • elektronicznie – wysłać skan lub zdjęcie wniosku na adres e-mail: centrala@bsglowaczow.sgb.pl, albo
 • z wykorzystaniem bankowości elektronicznej;
 • na jednym wniosku możesz zawnioskować o zawieszenie spłaty kilku rat kredytu, początek pierwszego okresu zawieszenia rozpoczyna się z dniem doręczenia do Banku wniosku, nie wcześniej jednak niż dnia 1 sierpnia 2022 r.,
 • maksymalny okres, na jaki możesz zawnioskować o zawieszenie spłaty rat Twojego kredytu, wynosi:
 • 2 miesiące (2 raty) – w okresie 1 sierpnia 2022 r. – 30 września 2022 r.,
 • 2 miesiące (2 raty) – w okresie 1 października 2022 r. – 31 grudnia 2022 r.,
 • 1 miesiąc (po 1 racie) – w każdym kwartale w okresie 1 stycznia 2023 r. – 31 grudnia 2023 r.,
 • spłata rat kredytu zostaje zawieszona od dnia doręczenia niniejszego wniosku do Banku, na okres wskazany we wniosku. W przypadku wniosków złożonych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej poza godzinami pracy Banku w soboty lub w dni wolne od pracy, do zawieszenia dochodzi z następnym dniem roboczym,
 • zawieszenie spłaty kredytu nie dotyczy rat wymagalnych na moment złożenia przez Ciebie wniosku,
 • zawieszenie spłaty rat kredytu powoduje przedłużenie okresu kredytowania oraz wszystkich terminów przewidzianych w Twojej umowie o zastosowany okres zawieszenia spłaty rat kredytu (bez konieczności  aneksowania umowy),
 • w każdym momencie masz prawo do rezygnacji ze złożonego wniosku,
 • na podstawie Ustawy,
 • jeśli korzystasz ze wsparcia w ramach pomocy udzielanej przez Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, na mocy postanowień ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, złożenie wniosku o zawieszenie spłaty rat kredytu hipotecznego skutkuje zawieszeniem przekazywania ww. wsparcia na rachunek spłaty Twojego kredytu, wsparcie ulegnie wznowieniu po ustaniu okresu zawieszenia spłaty rat kredytu.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu wraz z oświadczeniem znajduje się w zakładce do pobrania

Masz pytania:

Skontaktuj się z Bankiem:

poniedziałek – piątek 7:30 – 14:30

Centrala Banku Spółdzielczego w Głowaczowie

ul. Bankowa 1, 26-903 Głowaczów

tel.: 48 623 10 02

poniedziałek – piątek 7:30 – 14:30

Oddział Banku w Grabowie nad Pilicą

ul. Parkowa 2a, 26-902 Grabów nad Pilicą

tel.: 48 662 70 92

aktualności

Odłóżmy gotówkę, korzystajmy z płatności mobilnych!

Odłóżmy gotówkę, korzystajmy z płatności mobilnych!

W związku z zagrożeniem związanym z koronawirusem i możliwością przenoszenia wirusów na powierzchni banknotów i monet, zwracamy się do Państwa z prośbą o maksymalne ograniczenie użycia płatności gotówkowych. Nie ułatwiajmy życia wirusowi!

W naszym Banku Spółdzielczym mają Państwo do dyspozycji liczne formy bankowości elektronicznej – bankowość internetową, płatności mobilne z wykorzystaniem telefonów, a także karty płatnicze. Ich użycie jest bezpieczne dla wszystkich, ogranicza skalę rozprzestrzeniania się choroby.

Płaćmy kartami lub mobilnie w placówkach handlowych i usługowych, starając się używać funkcji zbliżeniowej.

Równocześnie apelujemy, by w miarę możliwości ograniczyć wizyty w placówkach bankowych do naprawdę niezbędnych. Do Państwa dyspozycji jest poczta elektroniczna lub telefony – jesteśmy zawsze do usług i chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

W trosce o nasze wspólne zdrowie rekomendujemy także stosowanie wszelkich środków i zaleceń ochronnych przeciwko koronawirusowi.

Ich szczegółowy opis znajdą Państwo na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/porady

aktualności

Zawieszenie rat kredytowych

Szanowni Klienci!  

Informujemy, w związku z zaistniałą sytuacją związaną z pandemią koronawirusa COVID-19 w naszym Banku wdrożyliśmy mechanizmy umożliwiające zawieszenie spłaty kredytów (zastosowanie tzw. wakacji kredytowych) dla Klientów indywidualnych i przedsiębiorstw.  

Opcja zawieszenia spłaty kredytu będzie dostępna dla Klientów, którzy uzasadnią konieczność odroczenia/zawieszenia spłaty kredytu ich trudną sytuacją finansową spowodowaną pandemią koronawirusa.  

W celu uzyskania informacji na temat zasad zawieszenia spłat kredytów oraz możliwości złożenia wniosku prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 

Centrala Banku w Głowaczowie:
 48 623 10 02

bądź mailowy: centrala@bsglowaczow.sgb.pl

aktualności

Ostrzegamy przed oszustwami „na koronawirusa”

Ostrzegamy przed oszustwami „na koronawirusa”.

Przestępcy wykorzystują każdą okazję – w obecnej sytuacji do wyłudzenia pieniędzy oraz danych osobowych stosują socjotechniki związane z koronawirusem.

Celem ochrony przed działalnością oszustów internetowych, którzy chcą wyłudzić nasze poufne dane bądź pieniądze, pamiętajmy o maksymalnej ostrożności przy dokonywaniu transakcji w sklepach internetowych bądź na portalach aukcyjnych. Zawsze sprawdzajmy wiarygodność sklepu. Pamiętajmy też, aby nie otwierać podejrzanych linków lub załączników i nigdy nie podawać – wprowadzać poufnych danych do Bankowości Elektronicznej na stronach wskazanych w linkach będącymi załącznikami do wiadomości SMS lub e-mail.

aktualności

PSD2

Szanowni Państwo

Mając na celu wsparcie rozwoju innowacyjnych usług i produktów finansowych,
a jednocześnie wypełniając obowiązek dyrektywy PSD2 w zakresie udostępnienia podmiotom trzecim (Third Party Provider/TPP) danych klientów, którym Bank udostępnił usługi bankowości elektronicznej, na potrzeby świadczenia usług przez te podmioty, poniżej przedstawiamy informacje umożliwiające nawiązanie współpracy przez podmioty trzecie świadczące ww. usługi.

Jesteśmy przekonani, że Dyrektywa PSD2 i współpraca z niezależnymi podmiotami trzecimi wpłynie na rozwój bankowości elektronicznej i przyczyni się do rozwoju płatności elektronicznych i mobilnych.

Dzięki nowym usługom oferowanym Klientom, podmioty trzecie będą świadczyć nowe usługi w oparciu o informacje pozyskane z systemów bankowości elektronicznej:

 • inicjowanie transakcji płatniczych,
 • formacji o rachunku/rachunkach oraz
 • potwierdzanie dostępności na rachunku/rachunkach kwoty niezbędnej do wykonania transakcji płatniczej dostawcom wydającym instrumenty płatnicze oparte na karcie płatniczej.

Jeśli jesteś przedstawicielem TPP, przygotowujesz się do wprowadzenia nowych usług dla naszych Klientów – poniżej zamieszczamy informacje umożliwiające dostęp do dokumentacji oraz udostępnionych środowisk.

aktualności

Express Elixir

Informujemy, że Bank Spółdzielczy w Głowaczowie wprowadził nową funkcjonalność w systemie – usługę przelewów natychmiastowych realizowanych w ramach systemu Express ELIXIR. Zlecenia takie pozwalają na bezpieczne wykonanie przelewu pomiędzy bankami (uczestnikami systemu) w czasie rzeczywistym w zaledwie kilkanaście sekund. Zlecenia wykonywane są z rachunków w siedzibie Banku lub poprzez bankowość elektroniczną. 

Maksymalna kwota pojedynczej transakcji przelewu natychmiastowego to 10 000 zł. 

Jak działa Express Elixir ? 

• Aby móc złożyć dyspozycję realizacji przelewu natychmiastowego konieczne jest, aby bank odbiorcy przelewu był dostępny w systemie i realizował przelewy natychmiastowe (lista banków realizujących przelewy natychmiastowe dostępna jest na stronie internetowej http://www.expresselixir.pl/tabela-dostepnosci.

• Przelew natychmiastowy można realizować w Banku i / lub za pośrednictwem kanałów elektronicznych.

• Dyspozycja przelewu natychmiastowego może zostać złożona w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6.00 do 22.00.

• Dyspozycja przelewu natychmiastowego może zostać złożona wyłącznie z datą bieżącą.

• Opłata za przelew Express Elixir pobierana jest zgodnie z „Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe obowiązującej w Banku Spółdzielczym w Głowaczowie”.

aktualności

Oświadczenie Banku Spółdzielczego w Głowaczowie dotyczące dodatkowych gwarancji bezpieczeństwa Banku

Bank Spółdzielczy w Głowaczowie jest uczestnikiem Systemu Ochrony SGB (IPS-SGB), instytucji ustawowo zapewniającej płynność i wypłacalność banków należących do systemu. Uczestnicy zgromadzili w ramach Systemu Ochrony SGB odpowiedniej wielkości fundusze, o wartości przekraczającej 1,6 miliarda złotych, które umożliwiają udzielenie pomocy w sytuacjach tego wymagających. 


Oprócz nadzoru sprawowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego, sytuacja Banku jest na bieżąco monitorowana przez Spółdzielczy System Ochrony SGB, który ma możliwość podejmowania skutecznych działań ograniczających ryzyko. 


Przypominamy, że depozyty w bankach spółdzielczych są ponadto, zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, objęte ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w ramach ustawowego systemu gwarantowania.