aktualności

Integracja Banku Spółdzielczego w Głowaczowie

Integracja Banku Spółdzielczego w Białobrzegach

z Bankiem Spółdzielczym w Głowaczowie

Zarząd Banku Spółdzielczego w Białobrzegach uprzejmie informuje, iżw związku z podjętą:

 1. Uchwałą Zebrania Przedstawicieli Banku nr 16/2022  z dnia 27.06.2022 roku, w sprawie połączenia Banku Spółdzielczego w Głowaczowie jako „Banku Przejmowanego” z Bankiem Spółdzielczym w Białobrzegach z siedzibą w Białobrzegach, adres: 26-800 Białobrzegi, ul. Szkolna 6, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000239710 jako „Bankiem Przejmującym”, oraz
 2. Uchwałą Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Białobrzegach nr 22/2022  z dnia 30.06.2022 roku, w sprawie połączenia  Banku Spółdzielczego w Głowaczowie jako „Banku Przejmowanego” z Bankiem Spółdzielczym w Białobrzegach jako „Bankiem Przejmującym”

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Białobrzegach  oraz Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Głowaczowie  wyraziło zgodę na połączenie Banku Spółdzielczego w Białobrzegach jako „Banku Przejmującego” z Bankiem Spółdzielczym w Głowaczowie jako „Bankiem Przejmowanym” na warunkach uzgodnionych w porozumieniu łączeniowym z dnia 25 maja 2022 r. i postanowiło, że połączenie Banków nastąpi na dzień 31 grudnia 2022 r., pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego na połączenie Banków. Kolejno informujemy, że w dniu 14 października 2022 roku Komisja Nadzoru Finansowego zezwoliła na połączenie Banku Spółdzielczego w Białobrzegach jako Banku Przejmującego z Bankiem Spółdzielczym w Głowaczowie jako Bankiem Przejmowanym.

W związku z ww. Uchwałami Zebrania Przedstawicieli  oraz na podstawie art. 102 Prawa Spółdzielczego  Bank Spółdzielczy w Głowaczowie jest reprezentowany przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Białobrzegach.

Dzięki procesowi integracji, który zakończony zostanie wpisem do Krajowego Sądu Rejestrowego, oba Banki działać będą jako Bank Spółdzielczy w Białobrzegach, tworząc silną kapitałowo i wyposażoną w bardzo nowoczesne narzędzia technologiczne instytucję finansową, wspierającą rozwój lokalnych społeczności.

Podkreślamy, że integracja nie nakłada na Klientów obu banków żadnych dodatkowych obowiązków.

W toku kolejnych działań związanych z połączeniem obu banków, najważniejsze informacje będziemy przekazywali na naszych stronach internetowych oraz w serwisie bankowości internetowej. Zachęcamy do bezpośrednich kontaktów z Bankiem i serdecznie dziękujemy za Państwa zaufanie. Jesteśmy pewni, że po połączeniu będziemy mogli przedstawić naszym dotychczasowym i potencjalnym Klientom szeroką i nowoczesną ofertę produktową

aktualności

Wakacje Kredytowe 2022r.

BANK SPÓŁDZIELCZY

W GŁOWACZOWIE

Czy wiesz, że od dnia 1 sierpnia 2022 r. możesz zawieścić spłatę rat kredytu hipotecznego i skorzystać                                            z tzw. „ustawowych wakacji kredytowych”? Szczegóły poniżej.

Na mocy ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (dalej „Ustawa”) przysługuje Ci prawo do złożenia wniosku o zawieszenie spłaty rat Twojego kredytu hipotecznego, jeśli:

 • posiadasz w Banku kredyt udzielony w walucie polskiej,
 • zawarłeś umowę przed dniem 1 lipca 2022 r., a termin jej zakończenia przypada po upływie 6 miesięcy od tej daty,
 • wraz z wnioskiem złożysz oświadczenie, że zawieszenie dotyczy umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

Wówczas Bank:

 • od dnia wpływu Twojego wniosku do Banku, w okresie zawieszenia spłaty rat kredytu, nie będzie pobierał płatności wynikających z Twojej umowy o kredyt, tj. rat kapitałowo-odsetkowych oraz pozostałych opłat i prowizji wynikających z umowy, z wyjątkiem powiązanych z nią opłat z tytułu ubezpieczeń na życie, ubezpieczeń na mieszkanie,
 • w terminie 21 dni od dnia wpływu wniosku poinformuje Cię o otrzymaniu wniosku oraz o jego zrealizowaniu,
 • po ustaniu okresu zawieszenia spłaty rat kredytu wyśle do Ciebie aktualny harmonogram jego spłaty,
 • nie pobierze żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie Twojego wniosku,
 • przekaże do Biura Informacji Kredytowej S.A. dane o zawieszeniu spłaty rat Twojego kredytu i wydłużonym okresie kredytowania, powstałym w wyniku tego zawieszenia.

Informacje dotyczące wniosku o zawieszenie spłaty kredytu:

 • wniosek przysługuje wyłącznie w stosunku do jednej umowy o kredyt hipoteczny, zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy; konieczne jest złożenie wraz z wnioskiem oświadczenia, że dotyczy on umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy (oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń),
 • jeśli jesteś współkredytobiorcą, taki wniosek możesz złożyć samodzielnie, wystarczy, że poinformujesz o tym pozostałych współkredytobiorców w takim przypadku oświadczenie, że wniosek dotyczy nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, składa ten z Was, który spełnia ten warunek,
 • wniosek możesz złożyć:
 • pisemnie– osobiście w Oddziale Banku lub przesyłką pocztową albo
 • elektronicznie – wysłać skan lub zdjęcie wniosku na adres e-mail: centrala@bsglowaczow.sgb.pl, albo
 • z wykorzystaniem bankowości elektronicznej;
 • na jednym wniosku możesz zawnioskować o zawieszenie spłaty kilku rat kredytu, początek pierwszego okresu zawieszenia rozpoczyna się z dniem doręczenia do Banku wniosku, nie wcześniej jednak niż dnia 1 sierpnia 2022 r.,
 • maksymalny okres, na jaki możesz zawnioskować o zawieszenie spłaty rat Twojego kredytu, wynosi:
 • 2 miesiące (2 raty) – w okresie 1 sierpnia 2022 r. – 30 września 2022 r.,
 • 2 miesiące (2 raty) – w okresie 1 października 2022 r. – 31 grudnia 2022 r.,
 • 1 miesiąc (po 1 racie) – w każdym kwartale w okresie 1 stycznia 2023 r. – 31 grudnia 2023 r.,
 • spłata rat kredytu zostaje zawieszona od dnia doręczenia niniejszego wniosku do Banku, na okres wskazany we wniosku. W przypadku wniosków złożonych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej poza godzinami pracy Banku w soboty lub w dni wolne od pracy, do zawieszenia dochodzi z następnym dniem roboczym,
 • zawieszenie spłaty kredytu nie dotyczy rat wymagalnych na moment złożenia przez Ciebie wniosku,
 • zawieszenie spłaty rat kredytu powoduje przedłużenie okresu kredytowania oraz wszystkich terminów przewidzianych w Twojej umowie o zastosowany okres zawieszenia spłaty rat kredytu (bez konieczności  aneksowania umowy),
 • w każdym momencie masz prawo do rezygnacji ze złożonego wniosku,
 • na podstawie Ustawy,
 • jeśli korzystasz ze wsparcia w ramach pomocy udzielanej przez Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, na mocy postanowień ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, złożenie wniosku o zawieszenie spłaty rat kredytu hipotecznego skutkuje zawieszeniem przekazywania ww. wsparcia na rachunek spłaty Twojego kredytu, wsparcie ulegnie wznowieniu po ustaniu okresu zawieszenia spłaty rat kredytu.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu wraz z oświadczeniem znajduje się w zakładce do pobrania

Masz pytania:

Skontaktuj się z Bankiem:

poniedziałek – piątek 7:30 – 14:30

Centrala Banku Spółdzielczego w Głowaczowie

ul. Bankowa 1, 26-903 Głowaczów

tel.: 48 623 10 02

poniedziałek – piątek 7:30 – 14:30

Oddział Banku w Grabowie nad Pilicą

ul. Parkowa 2a, 26-902 Grabów nad Pilicą

tel.: 48 662 70 92

aktualności

Odłóżmy gotówkę, korzystajmy z płatności mobilnych!

Odłóżmy gotówkę, korzystajmy z płatności mobilnych!

W związku z zagrożeniem związanym z koronawirusem i możliwością przenoszenia wirusów na powierzchni banknotów i monet, zwracamy się do Państwa z prośbą o maksymalne ograniczenie użycia płatności gotówkowych. Nie ułatwiajmy życia wirusowi!

W naszym Banku Spółdzielczym mają Państwo do dyspozycji liczne formy bankowości elektronicznej – bankowość internetową, płatności mobilne z wykorzystaniem telefonów, a także karty płatnicze. Ich użycie jest bezpieczne dla wszystkich, ogranicza skalę rozprzestrzeniania się choroby.

Płaćmy kartami lub mobilnie w placówkach handlowych i usługowych, starając się używać funkcji zbliżeniowej.

Równocześnie apelujemy, by w miarę możliwości ograniczyć wizyty w placówkach bankowych do naprawdę niezbędnych. Do Państwa dyspozycji jest poczta elektroniczna lub telefony – jesteśmy zawsze do usług i chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

W trosce o nasze wspólne zdrowie rekomendujemy także stosowanie wszelkich środków i zaleceń ochronnych przeciwko koronawirusowi.

Ich szczegółowy opis znajdą Państwo na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/porady

aktualności

Zawieszenie rat kredytowych

Szanowni Klienci!  

Informujemy, w związku z zaistniałą sytuacją związaną z pandemią koronawirusa COVID-19 w naszym Banku wdrożyliśmy mechanizmy umożliwiające zawieszenie spłaty kredytów (zastosowanie tzw. wakacji kredytowych) dla Klientów indywidualnych i przedsiębiorstw.  

Opcja zawieszenia spłaty kredytu będzie dostępna dla Klientów, którzy uzasadnią konieczność odroczenia/zawieszenia spłaty kredytu ich trudną sytuacją finansową spowodowaną pandemią koronawirusa.  

W celu uzyskania informacji na temat zasad zawieszenia spłat kredytów oraz możliwości złożenia wniosku prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 

Centrala Banku w Głowaczowie:
 48 623 10 02

bądź mailowy: centrala@bsglowaczow.sgb.pl

aktualności

Ostrzegamy przed oszustwami „na koronawirusa”

Ostrzegamy przed oszustwami „na koronawirusa”.

Przestępcy wykorzystują każdą okazję – w obecnej sytuacji do wyłudzenia pieniędzy oraz danych osobowych stosują socjotechniki związane z koronawirusem.

Celem ochrony przed działalnością oszustów internetowych, którzy chcą wyłudzić nasze poufne dane bądź pieniądze, pamiętajmy o maksymalnej ostrożności przy dokonywaniu transakcji w sklepach internetowych bądź na portalach aukcyjnych. Zawsze sprawdzajmy wiarygodność sklepu. Pamiętajmy też, aby nie otwierać podejrzanych linków lub załączników i nigdy nie podawać – wprowadzać poufnych danych do Bankowości Elektronicznej na stronach wskazanych w linkach będącymi załącznikami do wiadomości SMS lub e-mail.

aktualności

PSD2

Szanowni Państwo

Mając na celu wsparcie rozwoju innowacyjnych usług i produktów finansowych,
a jednocześnie wypełniając obowiązek dyrektywy PSD2 w zakresie udostępnienia podmiotom trzecim (Third Party Provider/TPP) danych klientów, którym Bank udostępnił usługi bankowości elektronicznej, na potrzeby świadczenia usług przez te podmioty, poniżej przedstawiamy informacje umożliwiające nawiązanie współpracy przez podmioty trzecie świadczące ww. usługi.

Jesteśmy przekonani, że Dyrektywa PSD2 i współpraca z niezależnymi podmiotami trzecimi wpłynie na rozwój bankowości elektronicznej i przyczyni się do rozwoju płatności elektronicznych i mobilnych.

Dzięki nowym usługom oferowanym Klientom, podmioty trzecie będą świadczyć nowe usługi w oparciu o informacje pozyskane z systemów bankowości elektronicznej:

 • inicjowanie transakcji płatniczych,
 • formacji o rachunku/rachunkach oraz
 • potwierdzanie dostępności na rachunku/rachunkach kwoty niezbędnej do wykonania transakcji płatniczej dostawcom wydającym instrumenty płatnicze oparte na karcie płatniczej.

Jeśli jesteś przedstawicielem TPP, przygotowujesz się do wprowadzenia nowych usług dla naszych Klientów – poniżej zamieszczamy informacje umożliwiające dostęp do dokumentacji oraz udostępnionych środowisk.

aktualności

Express Elixir

Informujemy, że Bank Spółdzielczy w Głowaczowie wprowadził nową funkcjonalność w systemie – usługę przelewów natychmiastowych realizowanych w ramach systemu Express ELIXIR. Zlecenia takie pozwalają na bezpieczne wykonanie przelewu pomiędzy bankami (uczestnikami systemu) w czasie rzeczywistym w zaledwie kilkanaście sekund. Zlecenia wykonywane są z rachunków w siedzibie Banku lub poprzez bankowość elektroniczną. 

Maksymalna kwota pojedynczej transakcji przelewu natychmiastowego to 10 000 zł. 

Jak działa Express Elixir ? 

• Aby móc złożyć dyspozycję realizacji przelewu natychmiastowego konieczne jest, aby bank odbiorcy przelewu był dostępny w systemie i realizował przelewy natychmiastowe (lista banków realizujących przelewy natychmiastowe dostępna jest na stronie internetowej http://www.expresselixir.pl/tabela-dostepnosci.

• Przelew natychmiastowy można realizować w Banku i / lub za pośrednictwem kanałów elektronicznych.

• Dyspozycja przelewu natychmiastowego może zostać złożona w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6.00 do 22.00.

• Dyspozycja przelewu natychmiastowego może zostać złożona wyłącznie z datą bieżącą.

• Opłata za przelew Express Elixir pobierana jest zgodnie z „Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe obowiązującej w Banku Spółdzielczym w Głowaczowie”.

aktualności

Oświadczenie Banku Spółdzielczego w Głowaczowie dotyczące dodatkowych gwarancji bezpieczeństwa Banku

Bank Spółdzielczy w Głowaczowie jest uczestnikiem Systemu Ochrony SGB (IPS-SGB), instytucji ustawowo zapewniającej płynność i wypłacalność banków należących do systemu. Uczestnicy zgromadzili w ramach Systemu Ochrony SGB odpowiedniej wielkości fundusze, o wartości przekraczającej 1,6 miliarda złotych, które umożliwiają udzielenie pomocy w sytuacjach tego wymagających. 


Oprócz nadzoru sprawowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego, sytuacja Banku jest na bieżąco monitorowana przez Spółdzielczy System Ochrony SGB, który ma możliwość podejmowania skutecznych działań ograniczających ryzyko. 


Przypominamy, że depozyty w bankach spółdzielczych są ponadto, zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, objęte ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w ramach ustawowego systemu gwarantowania.