Dla firm

Kredyty 

Kredyt obrotowy
• okres kredytowania do 5 lat
• wygodna forma kredytowania pozwalająca na wykorzystanie kredytu w dowolnym czasie
• prowizja od przyznanego kredytu od 1% od kwoty
(Wzór wniosku o udzielenie kredytu obrotowego)

Kredyt inwestycyjny
• okres kredytowania na 15 lat
• udział środków własnych – minimum 20%
• prowizja od przyznanego kredytu od 1% od kwoty
• możliwość wcześniejszej spłaty bez dodatkowych prowizji
(Wzór wniosku o udzielenie kredytu inwestycyjnego)

Kredyt dla jednostek samorządu terytorialnego
• okres kredytowania do 8 lat
• prowizja od przyznanego kredytu 1% od kwoty
• oprocentowanie kredytu w Rachunku Bieżącym – WIBOR + marża
• oprocentowanie kredytu w rachunku kredytowym wynosi – WIBOR + marża

 

Rachunki 

Rachunek bieżący i pomocniczy
Przeznaczenie rachunku

Rachunek rozliczeniowy umożliwia:
• gromadzenie środków pieniężnych,
• przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych krajowych i zagranicznych,
• zlecanie Bankowi regulowania jednorazowych lub okresowych zobowiązań i płatności wobec osób trzecich (np. opłata za czynsz, gaz, światło, radio i telewizor, telefon, ubezpieczenia, spłata kredytów itp.); korzystanie ze stałych zleceń płatniczych,
• uzyskanie i korzystanie z kredytu, 

Posiadacze rachunku
Osoby uprawnione do otwarcia rachunku rozliczeniowego:
• osoby prawne,
• jednostki organizacyjne nie posiadające zdolności prawnej,
• osoby fizyczne prowadzące działalność zarobkową na własny rachunek w tym przedsiębiorcy,Lokaty 

Lokaty oszczędnościowe
Bank oferuje lokaty oszczędnościowe:
• 14 dniowe,
• 1 miesięczne,
• 3 miesięczne,
• 6 miesięczne,
• 12 miesięczne,
• 24 miesięczne.

Odsetki
Odsetki od lokaty podlegają kapitalizacji po upływie okresu zadeklarowania. Środki zgromadzone na rachunku oszczędnościowym oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym.

Przedłużenie lokaty
Jeśli posiadacz konta nie zlikwiduje lokaty po upływie przewidzianego terminu, może ulec ona przedłużeniu na kolejny taki sam okres umowny.

Dla firm