Dla rolników

Kredyty 

Kredyt obrotowy (nawozowy)
• okres kredytowania do 12 miesięcy,
• prowizja od przyznanego kredytu od 1 % od kwoty,
• kwota kredytu obliczana jest na podstawie posiadanych powierzchni gruntów rolnych – 1500,00 zł. na 1 hektar przeliczeniowy
• kredyt przeznaczony może być na zakup środków do produkcji rolnej,
(Wzór wniosku o udzielenie kredytu obrotowego)

Kredyt obrotowy
• okres kredytowania do 5 lat
• wygodna forma kredytowania pozwalająca na wykorzystanie kredytu w dowolnym czasie
• prowizja od przyznanego kredytu od 1% od kwoty
(Wzór wniosku o udzielenie kredytu obrotowego)

Kredyt gotówkowy
• wysokość kredytu od 1000,00 pln do 255.550,00 pln,
• okres kredytowania do 84 miesięcy,
• kredyt przeznaczony na dowolny cel konsumencki,
• prowizja od przyznanego kredytu od 1% od kwoty,
(Wzór wniosku o kredyt konsumencki)
(Formularz danych)
(Zaświadczenie o dochodach)


Kredyt inwestycyjny
• okres kredytowania na 15 lat
• udział środków własnych – minimum 20%
• prowizja od przyznanego kredytu od 1% od kwoty
• możliwość wcześniejszej spłaty bez dodatkowych prowizji
(Wzór wniosku o udzielenie kredytu inwestycyjnego)

 

Kredyt mieszkaniowy
• Kredyt dla osób fizycznych, na cele mieszkaniowe, takie jak:
– zakup domu jednorodzinnego,
– zakup lokalu mieszkalnego, także wraz z garażem stanowiącego odrębną własność,
– zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
– zakup prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, także wraz z garażem,
– zakup działki budowlanej,
a także na nakłady związane z:
– budową budynku lub lokalu mieszkalnego, także wraz z garażem,
– remontem, modernizacją, przebudową lub rozbudową, domów jednorodzinnych,
– remontem, modernizacją bądź przebudową lokali mieszkalnych w domu wielorodzinnym,
– adaptacją pomieszczenia użytkowego na cele mieszkalne,
– zmianą domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
– zakupem działki z rozpoczętą budową domu jednorodzinnego (budynku mieszkalnego) i dokończenie tej budowy,
– wykończenie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego będącego w stanie surowym,
– wykup mieszkania komunalnego, zakładowego lub spółdzielczego.
• okres kredytowania do 25 lat
• możliwość karencji w spłacie kapitału (do 24 miesięcy)
• kwota kredytu nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów inwestycji
• do kwoty 10.000,00 pln dopuszcza się możliwość udzielenia kredytu w wysokości 100% kosztów inwestycji
• oprocentowanie wg stawki WIBOR 3M + marża 2,30%
• prowizja od przyznanego kredytu od 1% kwoty kredytu
• możliwość wcześniejszej spłaty bez dodatkowej prowizji
(Wzór wniosku o udzielenie kredytu mieszkaniowego)
(Formularz danych)
(Zaświadczenie o dochodach)
(Reprezentatywny przykład dla kredytu mieszkaniowego)


Kredyty klęskowe z dopłatami odsetek ARiMR
• kredyty klęskowy na likwidację powstałych szkód w zakresie gospodarstwa rolnego
• wysokość kredytu uzależniona jest od wyceny szkody
• okres kredytowania do 4 lat
• możliwość wydłużenia spłaty kredytu
• dopłata odsetek z ARiMR
• oprocentowanie kredytów uzależnione od aktualnej stopy redyskonta weksli oraz rodzaju linii kredytowej

 

Rachunki 

Rachunek bieżący
Rachunek bieżący umożliwia:
• gromadzenie środków pieniężnych,
• przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych krajowych i zagranicznych,
• zlecanie Bankowi regulowania jednorazowych lub okresowych zobowiązań i płatności wobec osób trzecich; korzystanie ze stałych zleceń płatniczych,
• przelewanie środków na rachunki oszczędnościowych wkładów terminowych oferowanych przez Bank.

Otwarcie rachunku
Otwarcie rachunku bankowego następuje po przedłożeniu odpowiednich dokumentów w zależności od jego statusu prawnego, wypełnieniu i złożeniu karty wzorów podpisów oraz podpisaniu umowy pomiędzy Bankiem a osobą występującą o jego otwarcie. 

Pełnomocnictwo
Posiadacz rachunku może ustanowić pełnomocnika do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku lub innych czynności związanych z funkcjonowaniem rachunku.
Pełnomocnictwo może być udzielone jako ogólne (bez ograniczeń – w ramach, którego pełnomocnik działa w takim samym zakresie jak Posiadacz rachunku lub szczególne – w ramach, którego pełnomocnik ma prawo do dysponowania rachunkiem wyłącznie w zakresie określonym przez Posiadacza rachunku) i jednorazowe, w ramach, którego pełnomocnik może dokonać jednorazowej czynności, ściśle określonej w treści pełnomocnictwa.

Prowizja
Za czynności związane z otwarciem, prowadzeniem i dokonywaniem operacji na rachunkach Bank pobiera prowizje i opłaty zgodnie z aktualnie obowiązującą Taryfa prowizji i opłat bankowych.

 

Lokaty 

Lokaty oszczędnościowe
Bank oferuje lokaty oszczędnościowe: 
• 14 dniowe,
• 1 miesięczne,
• 3 miesięczne,
• 6 miesięczne,
• 12 miesięczne,
• 24 miesięcz
ne,
• 36 miesięczne.

Odsetki
Odsetki od lokaty podlegają kapitalizacji po upływie okresu zadeklarowania. Środki zgromadzone na rachunku oszczędnościowym oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym.

Przedłużenie lokaty
Jeśli posiadacz konta nie zlikwiduje lokaty po upływie przewidzianego terminu, może ulec ona przedłużeniu na kolejny taki sam okres umowny.

Dla rolników