Klienci indywidualni

Kredyty

Kredyt w Rachunku Oszczędnościowo – Rozliczeniowym
• kredyt w formie linii odnawialnej w ROR na okres 5 lat,
• wysokość kredytu do 3 – krotności średnich wpływów na Rachunek Oszczędnościowo – Rozliczeniowy z ostatnich trzech miesięcy dochodów netto,
• prowizja od przyznanego kredytu – 2 – 3 % od kwoty.
(Wzór wniosku o udzielenie kredytu w ROR
)

Kredyt gotówkowy
• wysokość kredytu od 1000,00 pln do 255.550,00 pln,
• okres kredytowania do 84 miesięcy,
• kredyt przeznaczony na dowolny cel konsumencki,
• prowizja od przyznanego kredytu od 1% od kwoty,
(Wzór wniosku o kredyt konsumencki)
(Formularz danych)
(Zaświadczenie o dochodach)

Kredyt mieszkaniowy
• Kredyt dla osób fizycznych, na cele mieszkaniowe, takie jak:
– zakup domu jednorodzinnego,
– zakup lokalu mieszkalnego, także wraz z garażem stanowiącego odrębną własność,
– zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
– zakup prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, także wraz z garażem,
– zakup działki budowlanej,
a także na nakłady związane z:
– budową budynku lub lokalu mieszkalnego, także wraz z garażem,
– remontem, modernizacją, przebudową lub rozbudową, domów jednorodzinnych,
– remontem, modernizacją bądź przebudową lokali mieszkalnych w domu wielorodzinnym,
– adaptacją pomieszczenia użytkowego na cele mieszkalne,
– zmianą domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
– zakupem działki z rozpoczętą budową domu jednorodzinnego (budynku mieszkalnego) i dokończenie tej budowy,
– wykończenie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego będącego w stanie surowym,
– wykup mieszkania komunalnego, zakładowego lub spółdzielczego.
• okres kredytowania do 25 lat
• możliwość karencji w spłacie kapitału (do 24 miesięcy)
• kwota kredytu nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów inwestycji
• oprocentowanie zmienne WIBOR3M + marża 2,30%
• prowizja od przyznanego kredytu od 1% kwoty kredytu
• możliwość wcześniejszej spłaty bez dodatkowej prowizji
(Wzór wniosku o udzielenie kredytu mieszkaniowego
)
(Formularz danych)
(Zaświadczenie o dochodach)
(Reprezentatywny przykład dla kredytu mieszkaniowego)

Rachunki 

Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy
Przeznaczenie rachunku

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy umożliwia:
• gromadzenie środków pieniężnych,
• przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych, z wyłączeniem rozliczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej,
• zlecanie Bankowi regulowania jednorazowych lub okresowych zobowiązań i płatności wobec osób trzecich (np. opłata za czynsz, gaz, światło, radio i telewizor, telefon, ubezpieczenia, spłata kredytów itp.); korzystanie ze stałych zleceń płatniczych,
• uzyskanie i korzystanie z kredytu,
• korzystanie z kart bankomatowych,
• przelewanie środków na rachunki oszczędnościowych wkładów terminowych oferowanych przez Bank.

Posiadacze rachunku
1.ROR może zostać otwarty dla osób fizycznych o pełnej zdolności do czynności prawnych
(rezydentów) – dla jednej osoby lub jako wspólne dla dwóch lub więcej osób. Dopuszcza się możliwość otwarcia ROR dla małoletniego, w tym przypadku dysponowanie środkami na rachunku, w zakresie drobnych rozliczeń przez małoletniego dopuszczalne jest po ukończeniu 13 lat, chyba że przedstawiciel ustawowy zgłosi do banku zastrzeżenia w zakresie zakazu wypłat do 18 roku życia.
2.Osoba fizyczna może być równocześnie posiadaczem tylko jednego ROR-u własnego, oraz współposiadaczem tylko jednego ROR-u wspólnego.

Otwarcie rachunku
Otwarcie ROR następuje przez zawarcie pisemnej umowy pomiędzy Bankiem a osobą występującą o jego otwarcie, która zobowiązuje się do wnoszenia systematycznych wpłat o określonej wysokości.
Osoba występująca może złożyć u pracodawcy dyspozycję przelewania na rachunek całości lub części wynagrodzenia. Emeryci i renciści zlecają przelewanie całości emerytury (renty) bez względu na jej wysokość.

Możliwe jest przeniesienie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego z innego oddziału/ filii Banku.

Pełnomocnictwo
Posiadacz ROR może w formie pisemnej udzielić pełnomocnictwa do dysponowania jego rachunkiem innej osobie fizycznej. Pełnomocnictwo może być udzielone jako stałe (bez ograniczeń – w ramach, którego pełnomocnik działa w takim samym zakresie jak Posiadacz rachunku lub szczególne – w ramach, którego pełnomocnik ma prawo do dysponowania rachunkiem wyłącznie w zakresie określonym przez Posiadacza ROR) i jednorazowe, w ramach, którego pełnomocnik może dokonać jednorazowej czynności, ściśle określonej w treści pełnomocnictwa.

Oprocentowanie rachunku
Środki pieniężne na ROR są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej. Należne odsetki dopisywane są do salda na koniec kwartału.

Rachunek oszczędnościowo a’vista
Książeczka a’vista umożliwia:
• gromadzenie środków pieniężnych,
• przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych, z wyłączeniem rozliczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej,
• przelewanie środków na rachunki oszczędnościowych wkładów terminowych oferowanych przez Bank.

Posiadacze rachunku
Książeczki płatne na każde żądanie a’vista mogą otworzyć osoby fizyczne a także osoby małoletnie, które ukończyły 13 lat.

Otwarcie rachunku
Książeczka wystawiana jest na imię i nazwisko jednej osoby fizycznej krajowej, którą może być osoba wnoszące wkład lub osoba przez nią wskazana.
Właścicielem książeczki jest osoba, na którą książeczka została wystawiona.
Wystawienie książeczki następuje po wypełnieniu, przez osobę wnosząca wkład, karty ewidencyjnej i przedłożeniu ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Pełnomocnictwo
Pełnoletni właściciel książeczki może udzielać osobom pełnoletnim stałych lub jednorazowych pełnomocnictw do podejmowania wkładów, włącznie z likwidacją książeczki.

Oprocentowanie rachunku
Środki pieniężne na Książeczce a’vista są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej.
Należne odsetki dopisywane są do salda na koniec każdego roku kalendarzowego.

 

Lokaty 

Lokaty oszczędnościowe

Bank oferuje lokaty oszczędnościowe:
• 14 dniowe,
• 1 miesięczne,
• 3 miesięczne,
• 6 miesięczne,
• 12 miesięczne,
• 24 miesięczne,
• 36 miesięczne.

Odsetki
Odsetki od lokaty podlegają kapitalizacji po upływie okresu zadeklarowania. Środki zgromadzone na rachunku oszczędnościowym oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym.

Przedłużenie lokaty
Jeśli posiadacz konta nie zlikwiduje lokaty po upływie przewidzianego terminu, może ulec ona przedłużeniu na kolejny taki sam okres umowny.

Klienci indywidualni