Opłaty i prowizje

Zasady pobierania prowizji i opłat

 1. Prowizje od wpłat na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż BS pobiera się od wpłacającego.
 2. Za czynności i usługi bankowe wykonywane na podstawie umów zawartych przez BS z instytucjami lub podmiotami gospodarczymi na zlecenie których dokonywane są operacje BS pobiera prowizję lub opłatę od tych instytucji w wysokości określonej w umowie.
 3. Za wykonanie czynności zleconych prze inny bank BS pobiera prowizję lub opłatę w wysokości uzgodnionej w umowie z tym bankiem.
 4. Nie pobiera się prowizji i opłat od:
  • otwarcia i prowadzenia rachunków:
   1. lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych,
   2. wkładów oszczędnościowych,
   3. na których gromadzone są środki na cele charytatywne,
   4. środków, które na mocy ustawy powinny być wyodrębnione na oddzielnych, kontach bankowych np. zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
  • wpłat na cele użyteczności publicznej, których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym,
  • wpłat na poczet spłat kredytów i odsetek zaciągniętych w BS oraz od wypłat kredytów realizowanych z rachunków kredytowych i rachunków bieżących,
  • wpłat na pokrycie innych zobowiązań w stosunku do BS ( np. z tytułu najmu lokalu dostaw robót i usług) oraz wypłat na rzecz dostawców usług dla BS
 5. Nie pobiera się opłat za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielanie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków gdy poszukiwanie dokonywane jest na żądanie osób o których mowa w art. 105 Prawa bankowego i innych przepisach prawa.
 6. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu na zasadach ogólnie obowiązujących.
 7. Zarząd Banku po przeprowadzeniu rachunku ekonomicznego może podjąć decyzję w stosunku do indywidualnych klientów o:
  1. nie pobieraniu prowizji od wpłat i wypłat gotówkowych na rachunki bieżące pod warunkiem nie oprocentowania środków na tych rachunkach,
  2. nie pobieraniu opłat za prowadzenie rachunków bankowych zachowując jednak prowizję od wpłat i wypłat na rachunki bankowe zgodnie z zawartą umową,
  3. pobieraniu prowizji i opłat w wysokościach niższych niż określone zostały w załączniku do niniejszej Uchwały.
 8. Dopuszcza się możliwość okresowego (kwartalnego) obciążenia rachunku należną prowizją z tytułu czynności i usług bankowych.
 9. Bank podaje do wiadomości klientom treść uchwały i zarządzenia wewnętrznego o taryfie opłat poprzez wywieszenie w lokalu Banku i jego Oddziale.

Opłaty i prowizje